wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

RegulaminPostanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem przewodnikiwspinaczkowe.pl prowadzony jest przez firmę SUDETICA VERTICALIA (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Karwińska 11, 52-015 Wrocław) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 886-255-35-11, REGON 020324885, dalej zwany Firmą.
 2. Właścicielem sklepu internetowego oraz administratorem danych osobowych jest firma SUDETICA VERTICALIA z siedzibą we Wrocławiu, adres 52-015 Wrocław, ul. Karwińska 11.
 3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

Oferowane usługi

 1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony przewodnikiwspinaczkowe.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa), (2) możliwość rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym (rezerwacja), (3) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą Sudetica Verticalia.
 3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub specyfikacji zamówienia. Do umowy tej mają zastosowanie przepisy "Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).".
 4. W przypadku rezerwacji umowa zostaje zawarta w miejscu prowadzenia działalności. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego lub - na jego życzenie - faktury VAT. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 3 kroków: krok 1 - wybranie produktów, krok 2 - złożenie zamówienia, krok 3 - zapłata i wysyłka zamówienia.
 6. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie przewodnikiwspinaczkowe.pl w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 7. Ceny produktów umieszczone na stronie sklepu podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 8. Klient uiszcza cenę za zamówione/zarezerwowane produkty przelewem bankowym, przy pomocy płatności elektronicznej przed dostawą, lub przy odbiorze przesyłki.
 9. Zgodnie z dyrektywą Omnibus, historia ceny produktu jest prezentowana tylko dla produktów przecenionych (promocje, wyprzedaże) i wskazuje najniższą cenę produktu dla okresu ostatnich 30 dni.

Dostawa

 1. Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta.
 2. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski za pośrednictwem firmy InPost lub pocztą kurierską. Ewentualne opłaty za dostawę produktów są określone w zakładce Koszty i czas dostawy.
 3. Każdorazowo koszt wysyłki oraz przewidywane terminy dostawy są podawane na karcie produktu oraz w podsumowaniu zamówienia.
 4. Przez realizację zamówienia należy rozumieć wydanie przesyłki spedytorowi celem dostarczenia jej na adres wskazany przez Klienta, nadanie paczki w paczkomacie InPost celem odbioru jej przez Klienta pod wskazanym przez Klienta podczas składania zamówienia adresem paczkomatu InPost lub nadanie paczki za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta w terminie wyznaczonym przez firmę InPost, i powrotu paczki do siedziby Sprzedającego, zgodnie z treścią art. 535 ustawy Kodeks cywilny, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami związanymi z nieodebraniem przesyłki z zamówieniem (w obie strony, zgodnie z cennikiem firmy transportowej).
 6. Koszt ponownej wysyłki towaru ponosi Kupujący, po wcześniejszym ustaleniu warunków dostawy.

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w Firmie lub telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta.
 2. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych, w siedzibie Firmy, telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec: (1) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (2) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (3) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 5. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez Klienta, Sprzedający wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Klienta o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.
 6. Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może: a) żądać usunięcia wady przez Sprzedającego; b) żądać wymiany Towaru na nowy; c) żądać obniżenia ceny; d) odstąpić od Umowy.
 7. Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 8. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 9. W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2, nie ma zastosowania.
 10. W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień wymienionych w ust. 1 lit. a-c.
 11. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 12. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, który dokonał zakupu Towarów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Prawa Konsumenta

 1. Sprzedający informuje, iż Konsumentom korzystającym z Usług przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).
 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 3. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 4. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich: a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich; b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu; c) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Pozostałe

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
 2. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towary bez wad.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Przejdź do strony głównej

Polecamy

Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu